top of page

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf.

Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Dogsmopolitan.

Het is in principe mogelijk om de website van Dogsmopolitan te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming regelgeving van toepassing op Dogsmopolitan.

Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil Dogsmopolitan het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking heeft Dogsmopolitan tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Dogsmopolitan is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

• a)    persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan één of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

• b)    betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

• c)    Verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

• d)    Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

• e)    profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

• f)   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfeudonimisering

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegekend zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet zijn toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

• g)    Verantwoordelijke of gegevensbeheerder

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten.

• h)    Processor

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

• i)    _de

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

• j)    _de-

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

• k)    toestemming

Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Hondenmopoliet

Belsenstrae 15

40545 Düsseldorf

Duitsland

Telefoon: 021143637473

E-mail: hallo@dogsmopolitan.de

website:

www.dogsmopolitan.de

www.dogsmopolitan-shop.de

www.hyggebed.de

www.hollandmithund.com

3. Cookies

De website van Dogsmopolitan maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Dogsmopolitan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Dogsmopolitan verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het kan worden opgenomen

(1) Gebruikte browsertypen en -versies

(2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem

(3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer)

(4) de subwebsites die worden beheerd via een toegangssysteem op onze website (5) de datum en tijd van toegang tot de website

(6) een Internet Protocol-adres (IP-adres)

(7) de internetprovider van het toegangssysteem en

(8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Dogsmopolitan geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om:

(1) om de inhoud van onze website correct weer te geven

(2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren

(3) om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval.

Dogsmopolitan evalueert deze anoniem verzamelde gegevens en informatie daarom statistisch en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Registratie & bestellen op onze website

6.1. Registratie  & gebruik van gegevens (online winkel)

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, resulteert uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, contact- en betaalgegevens) is noodzakelijk voor de verwerking van bestellingen via onze online shop. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD) of de dienstverlener die is belast met de betaling (Stripe Inc. of PayPal Inc.).

We gebruiken JImdo om onze online winkel te bedienen. Jimdo biedt een e-commerceplatform waarmee we onze goederen te koop aanbieden. De gegevens die tijdens het bestelproces worden verstrekt, worden opgeslagen op een Jimdo-server in Duitsland. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Jimdo op https://de.jimdo.com/info/datenschutzerklaerung/ .

Voor het maken van facturen en ontvangstbewijzen gebruiken we PamBill, een software PamConsult Software-Vertriebsges. mbH, Carl-von-Linde-Str. 40.85716 Unterschleissheim, Duitsland. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van PamBill op https://www.pambill.com/privacy/

De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6.2. Registratie &Gebruik van de gegevens (in de winkels van Düsseldorf en Domburg)

Voor bestellingen (Düsseldorf en Domburg) en de verhuur van onze honden-e-bike (Domburg) in de winkel in Düsseldorf en Domburg zijn persoonsgegevens van de betrokkene nodig om de bestelling uit te voeren. Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

De verwerking van persoonsgegevens (naam, adres en contactgegevens) is nodig voor het verwerken van bestellingen via onze winkels in Düsseldorf en Domburg en voor het huren van onze honden-e-bike. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling en de verhuur te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat is belast met de levering (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD) of de dienstverlener die is belast met de betaling (SumUp, SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB , Londen, VK, e-mail: info@sumup.de, https://sumup.de/datenschutzbedingungen/ ).

We gebruiken PamBill, software van PamConsult Software-Vertriebsges, om facturen en bonnen aan te maken en te beheren en voor boekhoudkundige doeleinden. mbH, Carl-von-Linde-Str. 40, 85716 Unterschleißheim, Duitsland. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van PamBill op https://www.pambill.com/privacy/

6.3 Gebruik van de gegevens in de onlineshop en in de winkels van Düsseldorf en Domburg

Zakelijke rapporten:

Voor het opmaken van taxaties en jaarrekeningen worden de persoonsgegevens van betrokkene doorgegeven aan een belastingadviseur die voor Dogsmopolitan werkzaam is om taxaties, balansen en jaarrekeningen op te stellen. Welke persoonsgegevens nodig zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking van resultaten van het betreffende type evaluatie. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

Voedingsadvies:

Persoonlijke gegevens van de betrokkene worden aan ons doorgegeven voor het maken van voedingsschema's in het kader van ons aangeboden voedingsadvies voor honden. Welke persoonsgegevens nodig zijn voor de verwerking door ons vloeit voort uit het betreffende type voedingsadvies. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen.

Individuele bestellingen:

Bij individuele bestellingen, bijvoorbeeld bij bestelling per e-mail of telefoon, worden persoonsgegevens van de betrokkene doorgegeven aan Dogsmopolitan (naam, telefoonnummer, e-mail). Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat met de levering is belast (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD)

Dropshipping:

Bij bestellingen die wij niet op voorraad hebben, kan het voorkomen dat wij deze rechtstreeks vanuit onze partner (leverancier) naar de klant sturen. Hierbij worden persoonsgegevens van de betrokkene doorgegeven aan Dogsmopolitan en haar partners (naam, adres, telefoon, e-mail). Welke persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke nodig zijn, resulteert uit het betreffende type bestelling. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om de bestelling te verwerken en, indien gewenst, een klantaccount te openen.

De gegevens worden voor zover nodig doorgegeven aan het bedrijf dat met de levering is belast (bijv. DHL, DPD, UPS, SHiPCLOUD)

De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en eventueel gepleegde strafbare feiten op te sporen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot doorgifte of de doorgifte voor strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens, stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarverplichtingen bestaan die anders bepalen. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit kader als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6.4. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Als de registratie dient om een contract uit te voeren waarbij de gebruiker partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens Art. 6 para lit._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_b AVG.

6.5. doel van gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist om een contract met de gebruiker uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Het aanmaken van een klantaccount is bedoeld om het bestelproces voor de gebruiker gemakkelijker te maken. Hierdoor is het niet nodig om bij elke nieuwe bestelling de gegevens opnieuw in te voeren. De klant hoeft alleen maar in te loggen op zijn klantenaccount met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en kan de bestelling plaatsen.

Om een klantaccount aan te maken, is het noodzakelijk deze te beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord om te voorkomen dat derden onterecht bestellingen plaatsen via dit klantaccount.

Om de met de gebruiker gesloten koopovereenkomsten na te komen, zijn de volgende gegevens nodig om de door de gebruiker bestelde artikelen aan de gebruiker te leveren en om orderbevestigingen en facturen te maken voor de door de gebruiker bestelde artikelen:

Voornaam Achternaam Adres (straat- en huisnummer, postcode, plaats, land)

De geboortedatum is noodzakelijk om de rechtsbevoegdheid van de gebruiker te controleren en, in het geval van oninbare vorderingen van de gebruiker, om te allen tijde het adres van de gebruiker bij de verantwoordelijke burgerlijke stand te kunnen opvragen om claims in te dienen.

De overige informatie dient om de communicatie met de gebruiker te optimaliseren. De aanhef dient om de gebruiker correct aan te spreken op een genderspecifieke manier, bijvoorbeeld met "Hallo meneer..." of "Hallo mevrouw...". Het e-mailadres is bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken en te versnellen om orderbevestigingen, facturen en de orderstatus naar de gebruiker te sturen. Als de gebruiker een telefoonnummer opgeeft, moet dit ook worden gebruikt om de communicatie voor de verwerking van koopcontracten te optimaliseren, met name om vragen over bestellingen of klachten met de klant snel te verduidelijken. 

De overige persoonsgegevens die tijdens het registratieproces worden verwerkt, dienen om misbruik van de registratiefunctie te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

6.6. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval tijdens het registratieproces om een contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

6.7. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid om de registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.

Neem hiervoor contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze kunt u als volgt bereiken:

Dogsmopolitan Viola Jeschke Belsenstrasse 15

40545 Düsseldorf

hallo@dogsmopolitan.de

Als de gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, kunnen de gegevens alleen voortijdig worden verwijderd als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die anders zijn.

7. Reactiefunctie in de blog op de website

Dogsmopolitan biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele reacties op individuele blogberichten achter te laten op een blog, die zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke bevindt. Een blog is een portal die wordt onderhouden op een website, meestal open voor het publiek, waarin een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogberichten. De blogposts kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen van de betrokkene ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen . Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich zou kunnen vrijspreken in geval van overtreding van de wet. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of dient voor de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8. Abonnement op blogreacties op de website

De commentaren op de Dogsmopolitan blog kunnen in principe door derden worden onderschreven. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de reacties die volgen op hun reactie op een specifieke blogpost.

Als een betrokkene besluit zich te abonneren op opmerkingen, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om in de dubbele opt-in-procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt verantwoordelijk is voor deze optie besloten . De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden uitgeschreven.

9. Routine verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit wordt vereist door de Europese richtlijn- en regelgevingsgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving die de verantwoordelijke voor het verwerken van onderwerp, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokkene

• a)    Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie, om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te vragen of er persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

• b)    Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

o de verwerkingsdoeleinden

o de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties

o indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen

o het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

o het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

o indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

• c)    Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

• d)    Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

o De persoonsgegevens zijn verzameld voor doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.

o De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG tegen de verwerking.

o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

o De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

o De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Dogsmopolitan zijn opgeslagen, wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Dogsmopolitan zorgt ervoor dat aan het verzoek tot verwijdering direct wordt voldaan.

Als Dogsmopolitan de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal Dogsmopolitan passende maatregelen nemen, ook technische, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere verantwoordelijken gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van Dogsmopolitan regelt in individuele gevallen het nodige.

• e)    Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en regelgever, om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

o De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

o De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die bij Dogsmopolitan zijn opgeslagen, wil aanvragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Dogsmopolitan regelt de beperking van de verwerking.

• f)   _cc781905-5cde-3194-bb3b-5cf5cf

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of plaatsvindt in het kader van de uitoefening van openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien worden de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet aangetast bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 Paragraaf.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Dogsmopolitan.

• g)    Recht van bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en regelgevende instantie verleende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, gebaseerd op artikel 6, para. 1 brief e of f DS-GVO om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Dogsmopolitan zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen .

Als Dogsmopolitan persoonsgegevens verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bij Dogsmopolitan bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal Dogsmopolitan de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die bij Dogsmopolitan wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89. lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Dogsmopolitan of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar op geautomatiseerde wijze uit te oefenen met behulp van technische specificaties.

• h)    Geautomatiseerde individuele beslissingen inclusief profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om richtlijnen en verordeningen niet te onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of in een vergelijkbare mate op hem van invloed is. wijze, indien de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon, of (2) is toegestaan op basis van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de persoon verantwoordelijke is onderworpen en dergelijke wetgeving vereist passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Dogsmopolitan passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

• i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeninggever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

11. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt beheerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de betreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook toegewezen aan het betreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website op Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat toegankelijk is via https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daar wordt ook uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

12. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Google AdSense

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties selecteert die worden weergegeven op sites van derden die overeenkomen met de inhoud van de betreffende site van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google AdSense-component om gegevens door te geven aan Alphabet Inc. ten behoeve van onlinereclame en de vereffening van commissies. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken .

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in websites is ingebed om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door betrokkenen is geklikt. Trackingpixels worden onder andere gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Persoonlijke gegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres en die nodig zijn voor het verzamelen en afrekenen van de weergegeven advertenties, worden via Google AdSense doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ wordt Google AdSense nader toegelicht.

13. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere met het gebruik van onze website verband houdende diensten te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google Analytics-component om gegevens voor online analyse aan Google door te geven. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens commissieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan zijn invloedssfeer, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

14. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google Remarketing-services op deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en daarmee voor de internetgebruiker relevante advertenties weer te geven.

De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om via het advertentienetwerk van Google advertenties weer te geven of op andere websites te laten weergeven, die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij of zij vervolgens websites oproept die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte internetpagina's. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elke internetbrowser die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Google+

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt beheerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de respectievelijke Google+-knop om de bijbehorende Google+ Download-knop van Google weer te geven. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en zo een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en stelt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de door de betrokkene in dit verband geaccepteerde voorwaarden. Een door de betrokkene op deze website gegeven Google+1-aanbeveling wordt dan samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de daarin opgeslagen foto, in andere Google-diensten gebruikt. de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, worden bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonlijke informatie ook vast om de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Google AdWords

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden definiëren die worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde trefwoorden naar thema-relevante websites verspreid.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn geopend. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om te begrijpen of een persoon die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Op onze beurt gebruiken we deze bezoekstatistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de door de betrokkene bezochte website. Dienovereenkomstig worden bij elk bezoek aan onze website persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser verhindert ook dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elke internetbrowser die hij gebruikt en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto's en video's te delen en dergelijke gegevens ook door te sturen naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Instagram-component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige component van Instagram wordt gedownload. Als onderdeel van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die op deze manier wordt verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website op Instagram is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen op zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de implementatie en het gebruik van YouTube

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waar video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, daarom zijn zowel complete film- en televisieprogramma's als muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende YouTube-component, veroorzaakt om een weergave van de relevante YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd de informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen van zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde voorschriften voor gegevensbescherming, die toegankelijk zijn via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Gegevensbescherming:https://www.google.com/policies/privacy/, afmelden:https://adssettings.google.com/authenticated.

20. Sluiting van verkoopovereenkomsten

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen en zo koopovereenkomsten af te sluiten. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen.

De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het aankoopproces:

product beschrijving

item nummer

Indien nodig kleur

Indien van toepassing, maat

nummer

eenheid prijs

totale prijs

Verzenden

totale aankoopprijs

Eventueel vouchercode

waarde van de waardebon

Facturatie adres

Verzendingsadres

verzendmethode

betalingswijze

Aan het begin van het bestelproces worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

Het IP-adres van de gebruiker

Datum en tijd van de bestelling

Als onderdeel van het aankoopproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

 

Om de koopovereenkomsten te verwerken en de wederzijdse verplichtingen uit de koopovereenkomsten met de gebruiker na te komen, hebben wij dienstverleners ingeschakeld aan wie wij persoonsgegevens moeten doorgeven om de koopovereenkomsten te kunnen uitvoeren. Dit zijn de volgende dienstverleners:

21. Betalingsmethode: voorschriften inzake gegevensbescherming voor Klarna als betalingsmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele termijnbetalingen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcheck.

De werkmaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop kiest voor "aankoop op rekening" of "aankoop op afbetaling", worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Klarna. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn om de factuur of aankoop op afbetaling te verwerken of om identiteit en kredietwaardigheid te controleren. 

De persoonlijke gegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of aankoop op afbetaling te verwerken. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook vereist om het koopcontract te verwerken. Er kan met name wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie plaatsvinden, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene . 

De overdracht van de gegevens is met name gericht op identiteitscontrole, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens doorgeven aan Klarna, in het bijzonder als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan gelieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens moeten worden verwerkt op de bestelling.

Om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag van de betrokkene, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor zijn gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methodes. 

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door Klarna in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Klarna zijn te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

22. Betaalmethode: gegevensbeschermingsbepalingen voor PayPal als betaalmethode

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te activeren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop "PayPal" als betalingsmogelijkheid selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling zijn ook vereist om het koopcontract te verwerken.

De overdracht van de gegevens is bedoeld voor betalingsverwerking en fraudepreventie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal persoonsgegevens aan PayPal doorgeven, met name als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal op elk moment in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking. 

De toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Betaalmethode: regelgeving gegevensbescherming Creditcard Stripe als betaalmethode

Als u heeft besloten om de betalingsmethode "creditcard" van de betalingsdienstaanbieder Stripe te gebruiken, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, naar aan wie wij de door u verstrekte gegevens tijdens het bestelproces doorgeven samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, evt. creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op URL https://stripe.com/de/terms

24. Wettelijke basis van verwerking

Artikel 6 I lit a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I sub b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het nakomen van belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I onder c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I punt d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de persoon betrokken niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

25. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I onder f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

26. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

27. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzakelijk voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker verduidelijkt de betrokkene per geval of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet werden verstrekt.

28. Contactmogelijkheid via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de Dogsmopolitan-website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

29. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gemaakt door de generator voor gegevensbeschermingsverklaringenDGD Duitse vereniging voor gegevensbescherming GmbH, die werkt als functionaris voor gegevensbescherming, in samenwerking met de advocaten voor gegevensbescherming van het advocatenkantoorWILD BENDERS SOLMECKE | advocaten gemaakt.

bottom of page